۶۰,۰۰۰٫۰۰€

الماس دسترسی به دوره های سطح های طلایی و نقره ای تخفیف ۴۰ درصدی از دوره های ویژه معلم آی تی پشتیبانی دائمی در تیم اسپیک

۲۵,۰۰۰٫۰۰€

نقره ای دسترسی به دوره ها سطح نقره ای تخفیف دوره های ویژه ۲۰درصد و پشتیبانی در تیم اسپیک